HomeArchívum / Bizottságok

 Nyomtatás

A DEBRECEN TISZK KHT.
Konzorciumi Irányító Bizottsága (KIB) és Monitoring Bizottsága (MB)


A KONZORCIUMI IRÁNYÍTÓ BIZOTTSÁG (KIB):


A konzorciumi irányító bizottság a projekt működését elősegítő, szakmai és stratégiai jellegű irányító, továbbá a partneri együttműködésből fakadó feladatok ellátásában közreműködő szerv. A konzorciumi irányító bizottság felügyeli a projekt menetét és megvalósítását. Tájékoztatást ad a konzorciumi tagok döntéshozó testületei irányában. A konzorciumi irányító bizottság döntési, véleményezési, javaslattételi és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.


A konzorciumi irányító bizottság feladatai:


A konzorciumi irányító bizottság dönt:

 • az elnök feladatairól, hatásköréről,
 • a TISZK-ben résztvevő szakképző iskoláknak, központi képzőhelynek nyújtott fejlesztési támogatás fogadásáról és felhasználásáról,
 • a regionális szintű munkaerő-piaci igények alapján a központi képzőhely által szervezett (az OKJ-ben nem szereplő szakképesítések kivételével) képzési kínálatról, az azokban való részvétel feltételeiről,
 • a TISZK-ben résztvevő szakképző iskolák képzési kínálatának bemutatásáról, népszerűsítéséről,
 • a végzettek pályakövetésének módjáról,
 • a TISZK keretében működő központi képzőhely munkaprogramjáról (órarend, logisztikai feladatok stb.) és tevékenységéről,
 • a program stratégiai irányításáról,
 • a program megvalósításához szükséges erőforrások biztosításáról,
 • a projektmenedzser munkájának negyedévi értékeléséről,
 • a program zárása során a program megvalósulásának értékeléséről,
 • a program megvalósítását segítő kapcsolattartásról az irányító hatóság vonatkozásában,
 • a program előrehaladása érdekében szükséges szakmai döntések meghozataláról a HEFOP 4.1.1. / 3.2.2 pályázat továbbfejlesztése kapcsán,
 • a társaság szervei közötti koordináció és információáramlás biztosításáról,
 • minden olyan egyéb kérdésben, amelyet jogszabály, társasági szerződés vagy a jelen projektirányítási kézikönyv, illetve a szervezeti és működési szabályzat nem utal más személy vagy szerv kizárólagos hatáskörébe.


A konzorciumi irányító bizottság véleményezi:

 • a társaság üzleti tervét,
 • a TISZK részére az Európai Strukturális Alapokból befolyt pénzeszközök a pályázati céloknak megfelelő felhasználását,
 • az irányító bizottság és a központi képzőhely működésének szabályait tartalmazó dokumentumot,
 • a TISZK-ben résztvevő szakképző iskolák alapító okiratát, költségvetésének tervezetét, pedagógiai programját, valamint az általuk a szakképzéssel összefüggésben készített pályázatokat,
 • a központi képzőhely költségvetési tervezetét és képzési tervét, valamint a legalább 3 évente készítendő, és évente felülvizsgálandó stratégiai, fejlesztési tervét.


A konzorciumi irányító bizottság javaslatot tesz:

 • az iskolafenntartónak a TISZK-ben résztvevő szakképző iskolák összevonására, megszüntetésére, tagintézményesítésére,
 • a TISZK-ben résztvevő szakképző iskolákban iskolai rendszerben folyó szakképzés szerkezetére, szakképesítés megszerzésére irányuló képzés megkezdésére, folytatására, illetve befejezésére,
 • a program hátráltató tényezőinek kezelésére.


A konzorciumi irányító bizottság ellenőrzi:

 • a képzési és a fejlesztési feladatok végrehajtását,
 • a TISZK pályázati célok végrehajtását,
 • a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéből nyilvános pályázat alapján kapott pénzeszközök célszerű felhasználását,
 • a projektvezető munkáját,
 • a központi képzőhely munkaprogramjának megvalósulását.


A konzorciumi irányító bizottság tagjai:


A konzorciumi irányító bizottság 4 tagból áll, tagjai a társaság tagjai által delegált egy-egy személy, valamint a Debrecen TISZK Kht. ügyvezetője.

A konzorciumi irányító bizottság elnöke a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált tag. A konzorciumi irányító bizottság ülésein a társaság ügyvezetője szavazati jog nélkül, vesz részt. A konzorciumi irányító bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek, kivéve a kht. ügyvezetőjét. A konzorciumi irányító bizottság tagjai meghatalmazással helyettesíthetők. A konzorciumi irányító bizottság munkáját szakmai tanácsadó segíti.


A szakmai tanácsadó feladata:

 • A bizottság ügyrendjének megfelelő dokumentumok kezelése;
 • A bizottság elnöke által meghatározott feladatok elvégzése;
 • Az információáramlás felgyorsítása, kapcsolattartás, tájékoztatás;
 • Közreműködés a KIB ülései napirendi pontjainak, előterjesztéseinek, dokumentumainak (háttéranyagok, meghívók stb.) elő- illetve elkészítésében a KIB tagjai útmutatása alapján és kérésének megfelelően;
 • Szakmai tanácsadóként, konzulensként való részvétel a KIB ülésein, véleményezés és javaslattétel tehet szavazati jog nélkül, állandó meghívottként;
 • A KIB üléseiről az előírt tartalommal való jegyzőkönyv-vezetés, ennek alapján emlékeztető (memorandum) készítése a KIB és a projektmenedzsment tagjai számára;
 • Gondoskodás a KIB ülésein létrejött határozatok haladéktalan nyilvántartásba vételéről, a Határozatok Könyvének folyamatos vezetéséről, az arra jogosultak betekintése biztosítása mellett.


A MONITORING BIZOTTSÁG (MB):


A monitoring bizottság a program belső értékelését és monitoringját ellátó szerv. A monitoring bizottság legfontosabb feladata, hogy időben feltárja a program megvalósítása során jelentkező, annak eredményes megvalósítását veszélyeztető konfliktushordozó területeket, kockázatokat, és a hatékony működés elősegítése érdekében megoldási javaslatokat tegyen ezek hatékony kezelésére.
A monitoring bizottság jogosult a program működésével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdést megvizsgálni. A monitoring bizottság észrevételeit és javaslatait minden esetben a konzorciumi irányító bizottsággal, a projektvezetővel, továbbá az érintettel szervekkel közli.

A monitoring bizottság feladatai:

 • a program helyzetének és előrehaladásának figyelemmel kísérése,
 • a program tervszerűségének biztosítása,
 • a program céljai megvalósulásának nyomon követése,
 • a jogszabályban, társasági szerződésben, vagy a jelen projektirányítási kézikönyvben, illetve a szervezeti és működési szabályzatban foglalt működési rend és eljárási szabályok betartásának ellenőrzése,
 • a programmal kapcsolatos kockázatok kezelésének elősegítése és ellenőrzése,
 • a tevékenységek és feladatok ütemterv szerinti előrehaladásának ellenőrzése.


A monitoring bizottság tagjai:

 • A monitoring bizottság három tagból áll, tagjait a társaság tagjai delegálják, illetve hívják vissza a következők szerint: Debrecen MJV Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és Balmazújváros Város Önkormányzata egy-egy személyt delegál. A Kht ügyvezetője a bizottság ülésein állandó meghívottként, szavazati jog nélkül vesz részt.
 • A monitoring bizottság testületként jár el. A monitoring bizottság elnöke a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált tag.
 • A monitoring bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.
 • A monitoring bizottság tagjai képviselet (meghatalmazás) útján helyettesíthetők. A monitoring bizottság tagjait e minőségükben a társaság tagja(i) nem utasíthatják.
 • A monitoring bizottság elnökének jogkörét a tagok az indító (első) bizottsági ülés alkalmával határozzák meg és fogadják el.
 • A monitoring bizottság munkáját szakmai tanácsadó segíti.


A szakmai tanácsadó feladata:

 • A bizottság ügyrendjének megfelelő dokumentumok kezelése;
 • A bizottság elnöke által meghatározott feladatok elvégzése;
 • Az információáramlás felgyorsítása, kapcsolattartás, tájékoztatás;
 • Közreműködés a MB ülései napirendi pontjainak, előterjesztéseinek, dokumentumainak (háttéranyagok, meghívók stb.) elő- illetve elkészítésében a MB tagjai útmutatása alapján és kérésének megfelelően;
 • Szakmai tanácsadóként, konzulensként való részvétel a MB ülésein, véleményezés és javaslattétel tehet szavazati jog nélkül, állandó meghívottként;
Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.